Azylový dom Emauzy

Azylový dom vznikol v roku 2001 a nachádza sa v meste Holíč. Svoje služby poskytuje predovšetkým týraným ženám a deťom, resp. ženám a deťom bez prístrešia, spolu celkom 41 osobám. Podľa zákona o sociálnych službách má štatút zariadenia núdzového bývania.

V dome sú dostupné tieto služby:

  • ubytovanie na určitý čas (zväčša na obdobie 1 roka, v odôvodnených prípadoch na dlhší čas),
  • sociálne poradenstvo,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Zároveň sa v ňom utvárajú podmienky na

  • prípravu stravy,
  • vykonávanie osobnej hygieny,
  • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
  • záujmovú činnosť - rôzne voľnočasové aktivity.

Kontakt

KRIŽOVATKY, n. o. Záhradná 3
P. O. Box 155
909 01 Skalica
Tel.: 034/664 5718
Mobil: 0907/899 271 (Danica Sedláčková)
Email: krizovatky@ba.telecom.sk

Azylový dom Emauzy
Tel.: 034/668 3110
Mobil: 0905/579 940
(Mgr. Hana Šafránková)
Email: emauzy@stonline.sk

Azylové centrum Betánia
Tel.: 034/772 2457
Mobil: 0917/778 979
(PhDr. Katarína Baťková)
Email: centrumbetania@gmail.com