1. 10. 2012

V mesiacoch január až september prebiehal v Azylovom dome projekt Predveď, čo vieš, ktorý bol podporený nadáciou Tesco v rámci jej grantového programu Aby všetky deti mali šancu 2012. Jeho zmyslom bol predovšetkým všestranný rozvoj detí a mladých ľudí, ktorí žijú v našom zariadení. Formou pravidelne prebiehajúcich dielní a workshopov mali deti možnosť rozvíjať svoje nadanie v oblasti hudby, tanca, výtvarného umenia, či modelovania. Jednotlivé dielne viedli animátori spolupracujúci s neziskovou organizáciou Križovatky, študenti stredných a vysokých škôl.

Druhým cieľom projektu bol rozvoj schopností našich klientiek – matiek: osvojovanie si nových komunikačných vzorcov, zaoberanie sa možnými úskaliami vo výchove detí a živote rodiny, rozvoj praktických a potrebných rodičovských zručností a kompetencií, alebo stratégie zvládania rôznych záťažových situácií.

Súčasťou projektu boli aj zážitkové aktivity – návšteva hradu, múzea, plavárne alebo kina. Vzhľadom na zložitú finančnú situáciu, v ktoré sa rodiny žijúce v azylovom dome nachádzajú, pre ne tieto aktivity, ktoré sú dosť veľkou finančnou záťažou aj pre bežnú rodinu, neprichádzajú do úvahy. Projekt tak vytvoril jedinečnú šancu pre zážitkové vyrovnanie detí z azylového domu s ich vrstovníkmi z bežných rodín.

Záhorák, 1. október 2012

Kontakt

KRIŽOVATKY, n. o. Záhradná 3
P. O. Box 155
909 01 Skalica
Tel.: 034/664 5718
Mobil: 0907/899 271 (Danica Sedláčková)
Email: krizovatky@ba.telecom.sk

Azylový dom Emauzy
Tel.: 034/668 3110
Mobil: 0905/579 940
(Mgr. Hana Šafránková)
Email: emauzy@stonline.sk

Azylové centrum Betánia
Tel.: 034/772 2457
Mobil: 0917/778 979
(PhDr. Katarína Baťková)
Email: centrumbetania@gmail.com